Konkurs na projekt miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły
   
 
  Regulamin konkursu
 

R e g u l a m i n K o n k u r s u

na
projekt miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły
 
 
Część I. Informacje ogólne
 
1. Informacja o Organizatorze konkursu
Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu jest społeczna grupa inicjatywna powstania miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły pod patronatem Prezydenta Miasta Chorzowa.
 
2. Sposób porozumiewania się Organizatora z uczestnikami
Wszelką korespondencję do Organizatora związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres:

skrytka pocztowa nr 16, 41-808 Zabrze,
z dopiskiem: 

Konkurs na projekt miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły

Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu, jak również do reprezentowania społecznej grupy inicjatywnej są:

Beata Markiewicz, e-mail: projekt_mbregula@o2.pl
Monika Gąsior, e-mail: projekt_mbregula@o2.pl
 
3. Terminy
Ogłoszenie konkursu dnia: 02.05.2008 r.
Regulamin konkursu dostępny jest w:
a) Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chorzów pok. nr 313 na III piętrze pl. Rynek 1
b) w miejskim serwisie internetowym – www.chorzow.um.gov.pl
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów
d) na stronie internetowej zespołu „Universe” – www.universe.pl
 
Termin składania prac konkursowych upływa dnia: 31.12.2008 r.
-         drogą elektroniczną - w formacie umożliwiającym odczytanie nadesłanego projektu przez ogólnodostępne oprogramowanie                
-         listownie - liczy się data stempla pocztowego
-         w przypadku przesłania projektu drogą elektroniczną, uczestnik zobowiązany jest do przesłania listownie godła uczestnika konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu dnia: 28.02.2009 r.

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi laureata odrębnym pismem.         
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na w/w stronach internetowych oraz w miejscach udostępnienia regulaminu (pkt 3 a, b, c, d).
 
Przedmiot konkursu
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu miejsca upamiętnienia Mirosława Breguły. (krótka informacja biograficzna – załącznik nr 1).
 
Informacje uzupełniające:
1. Lokalizacja: teren skweru przy Placu Piastowskim 17 w Chorzowie
        mapka (zał. nr 2)
        zdjęcia (zał. nr 3).
2. Forma: bryła przestrzenna mieszcząca się w prostopadłościanie, nie przekraczająca wymiarów:
    2 m x 2 m x 2 m wkomponowana w krajobraz.
3. Forma plastyczna powinna być odporna na wandalizm i wpływy atmosferyczne.
4. Tablica powinna zawierać treść inskrypcji, która zostanie podana w odrębnym aneksie.
5. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 20 tys. złotych.
 
 
Część III
Wymogi dotyczące pracy konkursowej
 
Praca konkursowa powinna zawierać następujące elementy:

1.      Projekt graficzny.
2.      Opis proponowanych rozwiązań materiałowych i technicznych.
3.      Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik nr 4).
4.      Wszystkie opisy użyte przy przygotowaniu pracy konkursowej muszą być sporządzone w języku polskim.
5.      Dane identyfikacyjne uczestnika konkursu wraz z godłem, umieszczone w osobnej kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie przez osoby niepowołane.

Uwaga!
Godło dowolnie wybrane przez uczestnika konkursu, musi być umieszczone na wszystkich elementach wchodzących w skład pracy konkursowej oraz na kopercie zawierającej dane identyfikacyjne uczestnika konkursu.
 
Część IV
Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.  
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, 
w tym zespoły autorskie, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej.
2.      W przypadku uczestnictwa zespołów autorskich uczestnicy konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w procedurach konkursowych.
3.      Uczestnik, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zobowiązany jest do oznaczenia każdej z nich odrębnym godłem.
4.      W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w opracowaniu warunków konkursu, biorące udział w opracowaniu regulaminu konkursu oraz biorące udział w organizowaniu konkursu w tym Jurorzy konkursu.
 
  
 
Część V
Składanie prac konkursowych
 
1. Pracę konkursową należy wykonać, zabezpieczyć i opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu. Za dostarczenie i przekazanie pracy odpowiada uczestnik konkursu.
2. Na opracowaniach nie można umieszczać jakichkolwiek oznaczeń nie związanych z jej treścią oraz żadnych znaków rozpoznawczych uczestnika poza godłem.
3. Praca konkursowa, w której uczestnik umożliwi  
zidentyfikowanie autora pracy przed werdyktem  Jury konkursu, zostanie odrzucona i nie będzie brała dalszego udziału w konkursie.
4. Prace nadesłane drogą elektroniczną zostaną wydrukowane i przedłożone Jury konkursowemu z zachowaniem bezstronności.
 
Część VI
Skład Jury konkursu
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury konkursu w składzie: 

1. Jan Szmatloch – profesor zwyczajny sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych Katowice, Przewodniczący Jury konkursowego
2.      Jerzy Wuttke – profesor nadzwyczajny sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych Katowice, członek Jury konkursowego
3.      Andrzej Kuczok – plastyk, członek Jury konkursowego
4.      Gerard Grzywaczyk – rzeźbiarz, członek Jury konkursowego
5.      Aleksandra Rej-Fabisiak – plastyk, kierownik Miejskiej Galerii Sztuki „MM” w Chorzowie, członek Jury konkursowego
6.      Joanna Nowrot – plastyk, członek Jury konkursowego
7.      Anna Stawiarska – rzeźbiarz, członek Jury konkursowego
8.      Ryszard Sadłoń – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Chorzowa, członek Jury konkursowego
9.      Ryszard Szopa – historyk sztuki, Miejski Konserwator Zabytków miasta Chorzów, członek Jury konkursowego
10. Beata Haładus – członek Jury konkursowego
11. Lidia Breguła – członek Jury konkursowego
12. Henryk Czich – członek Jury konkursowego
13. Michał Kuczera – członek Jury konkursowego
14. Jędrzej Chmielewski – członek Jury konkursowego
15. Artur Hoeftmann – sekretarz Jury konkursowego 
 
 
Część VII
Kryteria oceny prac konkursowych
 
Prace konkursowe będą podlegać ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
1. Walory plastyczne -  50%
2. Walory ideowe - 25 %
3. Wkomponowanie w otoczenie - 25 %
 

Część VIII
Nagrody i wyróżnienia
 
1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagrody finansowej za wykonanie projektu w wysokości 4 tys. złotych brutto.
2. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
3. Jury konkursu może w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody zmienić liczbę i wysokość nagrody.
4. Organizator konkursu przewiduje zamieszczenie informacji o Twórcy na zwycięskim projekcie.
5. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania nagrodzonego projektu z przyczyn od niego niezależnych.
7. Autor zwycięskiego projektu ma pierwszeństwo do jego realizacji.
 
Część IX
Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
 
Autor lub autorzy zwycięskiej pracy konkursowej, przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego korzystania, w różnych formach i postaciach poprzez:
1. Prawo publikacji zwycięskiej pracy w prasie i w mediach.
2. Prawo wystawiania na widok publiczny.
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=